Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CURAPURA S.R.O.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti CURAPURA s.r.o., se sídlem Lobezská 214/9 Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 099 75 691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 40424 („prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou („kupující“).
 • K uzavření kupní smlouvy dochází distančním způsobem v prostředí internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce bselfie.cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, obchodní podmínky se použijí přiměřeně i na případy, kdy osoba, která nakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vyjma ustanovení článku 5 těchto obchodních podmínek a vybraných ustanovení reklamačního řádu.
 • Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně písemně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • V případě nákupu zboží distančním způsobem dochází k uzavření kupní smlouvy akceptací objednávky ze strany prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že do 5 pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany prodávajícího, platí, že kupující není dále objednávkou vázán.
 • Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.  
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Kupní cena za zboží je, zejména vůči kupujícímu, který je spotřebitelem, uváděna vždy včetně všech daní a poplatků. Cena zboží je vůči kupujícímu, který je podnikatelem (vs smyslu článku 3 těchto obchodních podmínek), zpravidla uvedena bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby sjednanými v objednávce, resp. potvrzení objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího, typu a množství objednaného zboží, zejména se jedná o následující způsoby:
 • v hotovosti či bezhotovostně na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího; a
 • prostřednictvím platebních služeb třetích stran.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně další náklady za zvolené služby (dárkové balení apod.), tak jak jsou kupujícím specifikovány v objednávce. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě platby v hotovosti či bezhotovostně na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží; objednávka bývá zpravidla expedována buď ten samý anebo následující pracovní den po objednání. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy; při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího společně s uvedením variabilního symbolu platby; tyto údaje budou v rámci potvrzení objednávky kupujícímu zaslány na sdělenou elektronickou adresu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • V případě bezhotovostní platby je objednávka prodávajícím expedována až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě zvolení možnosti bankovního převodu trvá připsání částky na bankovní účet prodávajícího přibližně 1 až 2 pracovní dny, proto jsou tyto objednávky expedovány později.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle článku 2.11 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 • Při objednávkách přesahujících 10.000 Kč je prodávající oprávněn požadovat úhradu ve výši 50 % hodnoty objednávky předem na základě zálohové faktury. U zboží, které prodávající nabízí pouze na objednávku (tj. není standardně drženo skladem), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny předem na základě zálohové faktury.
 • Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat s jinými slevovými akcemi na totožné zboží, pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.
 • Prodávající vystaví ohledně platby (učiněné v hotovosti či bezhotovostně) provedené na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu až po uhrazení kupní ceny zboží (nebo jeho části v případě zálohy), a to včetně všech náležitostí vyplývajících z právních předpisů na evidenci tržeb. Prodávající je oprávněn zaslat daňový doklad – fakturu ve fyzické podobě společně se zásilkou či v elektronické podobě na sdělenou elektronickou adresu.  
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • Přeprava zboží z uzavřené kupní smlouvy je realizována způsobem, který si kupující zvolil v rámci procesu objednávky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že zboží doručované na dobírku na základě uzavřené kupní smlouvy kupující nepřevezme a bude tak vráceno prodávajícímu, je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady na poštovné dle zvoleného způsobu doručení, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné výzvy (ze strany prodávajícího) k úhradě této částky. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl kupující předem seznámen.  
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM-SPOTŘEBITELEM
 • Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Taktéž nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce u zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; kupující zejména bere na vědomí, že nemůže uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v případě, že z jeho strany dojde k rozbalení zásilky zboží, jehož další prodej prodávajícím by představoval hygienická anebo zdravotní rizika pro spotřebitele (např. kosmetické výrobky určené k péči o pleť či líčení).
 • Nejedná-li se o případ uvedený v článku 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v písemné formě odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla či provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené ve formuláři.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle článku 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Ustanovení tohoto článku 5 se použijí obdobně i na vztahy mezi prodávajícím akupujícím z kupní smlouvy uzavírané distančním způsobem mimo prostředí webového rozhraní obchodu.  
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a zárukou za jakost upravuje reklamační řád prodávajícího.  
 1. NĚKTERÁ SPECIFIKA PRODEJE ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU

 

 • UŽIVATELSKÝ ÚČET
 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za aktuální a správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy (i) kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, (ii) informace zadané kupujícím v rámci registrace jsou úmyslně nesprávné (iii) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU
 • Kupující realizuje objednávky prostřednictvím svého uživatelského účtu.
 • V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. K realizaci nákupu je nezbytné vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře a při každém jednotlivém nákupu potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách zpracování osobních údajů.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam a informace o zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní, čímž není dotčeno ustanovení článku 2.16 těchto obchodních podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně způsobů doručení zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
 • objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží;
 • údajích o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží; a
 • těchto obchodních podmínkách a podmínkách pro zpracování osobních údajů uvedených v Zásadách zpracování osobních údajů.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu webové rozhraní obchodu umožnuje kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 • Kupující je před odesláním objednávky rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.
 • Objednávku, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ popřípadě „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu článku 1 těchto obchodních podmínek.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu článku 1 těchto obchodních podmínek.
 • Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.
 • Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na veškeré změny zboží a cen v internetovém obchodu. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě včetně zboží v akci či výprodeje platí pouze do vyprodání zásob či do ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž platí, že počet kusů produktů ve slevě nebo nabídka platnosti musí být na webové stránce vždy konkrétně uvedena.
 • Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující (ať již s registrací nebo bez registrace) souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: bselfie.cz a jsou též kupujícímu zasílány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky ve smyslu článku 2.1 těchto obchodních podmínek.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Informace o realizovaných objednávkách a uzavřených kupních smlouvách jsou archivovány ve webovém rozhraní obchodu, a to po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.  
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou dílem chráněným dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
 • Kupující bere na vědomí, že informace o zboží uvedené na webové stránce mají pouze informativní charakter. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění správnosti a aktuálnosti informací zveřejněných na webové stránce, prodávající nemůže zaručit přesnost všech informací předložených pro tyto účely výrobcem. Kupující se musí vždy ujistit o vhodnosti kosmetického produktu před jeho prvním použitím. V případě pochybností o složení produktů může kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy objednavky@bselfie.cz. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost v případě, že u kupujícího dojde při používání některého ze zakoupených kosmetických produktů k nežádoucí alergické reakci.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bselfie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).  
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Prodávající za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které kupující poskytne při uzavírání kupní smlouvy či které poskytne v rámci vzájemné komunikace s prodávajícím.
 • Bližší informace o zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je součástí každé kupní smlouvy.  
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád.
 • Aktuální kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30.04.2021

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

Zpět do obchodu